Nowe wymogi przy inwestycjach w panele fotowoltaiczne

Montaż paneli fotowoltaicznych o określonej mocy będzie teraz wiązać się z koniecznością uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Najnowsza nowelizacja prawa budowlanego stanowi, że od 19 września obowiązuje wymóg uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 6,5 kW z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, który oceni jej zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Ponadto po zakończeniu budowy instalacji fotowoltaiczne, jej właściciel ma obowiązek zgłosić ten fakt do Państwowej Straży pożarnej- do komendanta powiatowego lub miejskiego PSP.

Obowiązek uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą może zwiększyć koszt instalacji fotowoltaicznej, mnożąc opłaty związane z jej montażem. Jeśli specjalista wprowadzi dodatkowe zalecenia oraz poprawki, zarówno projektant jak i instalator będą zmuszeni się do nich zastosować. Jednak za wprowadzone zmiany zapłaci inwestor z własnej kieszeni. Konsultacja z rzeczoznawcą dodatkowo wydłuży cały proces inwestycyjny, ponieważ ekipa montażowa rozpocznie swoje prace dopiero po uzgodnieniu wcześniej dostarczonego klientowi projektu z rzeczoznawcą.

Zmiany z dnia 19 września mogą wpłynąć negatywnie na rozwój zakładów produkujących panele solarneo mocy mocą powyżej 6,5 kWp, tworzą one bowiem nowe obowiązki dla wykonawców instalacji fotowoltaicznych.

Nowe wymogi spowodują prawdopodobnie zamieszanie w procesie przygotowania projektów instalacji fotowoltaicznej. Do każdej instalacji będzie musiał zostać sporządzony indywidulany projekt domu lub firmy ze wskazaniem dróg ewakuacyjnych. Ilość rzeczoznawców na dane województwo jest ograniczona, a co za tym idzie, kontakt z nimi może okazać się problematyczny, co dodatkowo skomplikuje cały proces inwestycji w panele solarne o mocy np. 8 kW.

Regulacje z dnia 19 września mogą przynieść wiele dobrego w kwestii świadomości użytkowników i przyszłych inwestorów w zakresie bezpieczeństwa instalacji. W dotychczasowych projektach bowiem nie były uwzględniane podstawowe zabezpieczania, takie jak detektoryiskrzenia czy wyłączniki przeciwpożarowe pozwalające na odłączenie będących pod napięciem paneli PV od reszty instalacji. Obecność takiego planu ułatwistrażakom dostęp do precyzyjnych informacji o lokalizacji poszczególnych przewodów czy paneli przy ewentualnej akcji ratowniczo-gaśniczej.

W treści nowelizacji da się dostrzec pewne nieścisłości dotyczące normy lub regulacji, która określałaby, w jaki sposób instalacje fotowoltaiczne powinny zostać zabezpieczone. Obecnie zmiana w przepisach nie jest transparentna dla wykonawców i klientów, ponieważ ustawodawca pozostawił dowolność interpretacji tego obowiązku.

Klaudia Graczyk