Deprecated: Required parameter $form_data follows optional parameter $string in /home/host132077/domains/goldsolar.pl/public_html/wp-content/plugins/active-campaign-wpforms/includes/acwf-subscribe.php on line 83

Deprecated: Required parameter $fields follows optional parameter $string in /home/host132077/domains/goldsolar.pl/public_html/wp-content/plugins/active-campaign-wpforms/includes/acwf-subscribe.php on line 83

Deprecated: Required parameter $entry_id follows optional parameter $string in /home/host132077/domains/goldsolar.pl/public_html/wp-content/plugins/active-campaign-wpforms/includes/acwf-subscribe.php on line 83

Deprecated: Required parameter $form_id follows optional parameter $form_field_data in /home/host132077/domains/goldsolar.pl/public_html/wp-content/plugins/user-registration/includes/frontend/class-ur-frontend-form-handler.php on line 178
Regulamin - No Blog Title Set

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz zakres i rodzaje usług udostępnianych przez Gold Solar – PL SP. Z O.O. w ramach serwisu internetowego https://goldsolar.pl/, a także podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych i Polityki prywatności, jak również tryb postępowania reklamacyjnego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219 ze zm.).

 2. 2. Uruchomienie Serwisu, strony Serwisu lub odpowiedniej Usługi w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu lub Usługi Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad i procedur zawartych w Regulaminie nie jest podstawą do składania przez niego reklamacji.

 3. 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

 4. 4. Regulamin jest udostępniony bezpłatnie na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://goldsolar.pl/regulamin/ w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.

 5. 5. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności zabronione jest dostarczanie i przetwarzanie za pomocą Serwisu treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem.

 6. 6. Informacje handlowe znajdujące się w zasobach Serwisu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 2 Definicje

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 1. 1. Administratorze – rozumie się przez Gold Solar – PL SP. Z O.O . Sp. z o.o. Kicin, 62-004, ul. Działkowa 6, KRS:  0000845676, NIP: 386272819, tel. 579 555 111. Przez Administratora należy rozumieć także Administratora Danych Osobowych.

 2. 2. Danych Osobowych – rozumie się przez to podstawowe dane o użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, oraz inne dane niezbędne do bezpośredniego kontaktu, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni.

 3. 3. Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu przeglądania Serwisu. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrom, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Safari.

 4. 4. Plikach Cookies (tzw. ciasteczka) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 5. 5. Java Script – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, stosowany w Serwisie.

 6. 6. Koncie – przypisany do zarejestrowanego Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień zawierający informacje niezbędne do autoryzacji Użytkownika w Serwisie oraz umożliwiający korzystanie przez niego z Usług.

 7. 7. Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową https://goldsolar.pl/

 8. 8. Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu (komputer, tablet, smatphone itp.).

 9. 9. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która dokonała Rejestracji w Serwisie.

 10. 10. Umowie – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim wskazanym przez Administratora na instalację OZE w miejscu wskazanym przez Użytkownika.

§ 3 Zakres Usług

 1. 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu będzie udostępniał nieodpłatnie następujące Usługi polegające na:

  1. 1. Udostępnieniu materiałów oraz informacji w Serwisie, w tym w szczególności informacji handlowych;

  2. 2. Udostępnianiu w Serwisie narzędzi służących do składania przez Użytkownika zapytań lub wniosków kierowanych do Administratora, w tym np. formularzy kontaktowych.

 2. 2. Administrator zastrzega możliwość zmiany w każdej chwili zakresu Usług udostępnianych w Serwisie, w szczególności poprzez dodanie nowego rodzaju Usług. Każda zmiana zakresu Usług będzie wprowadzana zgodnie z zasadami wprowadzania zmian do Regulaminu.

§ 4 Wymagania techniczne

Do prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownik we własnym zakresie musi zapewnić spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. 1. Komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:

  1. 2. System operacyjny: Windows XP, 7, 8 , 10 oraz Mac OS X i OS X.

  2. 3. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8 (lub nowszy) lub Microsoft Edge, Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0);

  3. 4. Włączona obsługa JavaScript i Cookies;

  4. 5. Do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Quicktime, Acrobat Reader.

 2. 6. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

§ 5 Korzystanie z Serwisu

 1. 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 2. 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest bez ograniczeń terytorialnych.

 3. 3. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usług poprzez opuszczenie Serwisu.

§ 6 Prawa własności intelektualnej

 1. 1. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczonych w Serwisie oraz właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania z praw do znaków towarowych oraz właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania z innych praw własności intelektualnej lub własności przemysłowej do utworów zamieszczonych w Serwisie jest Administrator Serwisu.

 2. 2. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego https://goldsolar.pl/ oraz do poszczególnych jego elementów są zastrzeżone. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do Serwisu ani poszczególnych jego elementów, z wyjątkiem wyraźnie przyznanych w treści Regulaminu.

 3. 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu w zakresie dozwolonego użytku osobistego, w tym do pobierania, kopiowania lub drukowania stron Serwisu, pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.), praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Administratora lub wykorzystywanych przez Administratora za zgodą osób uprawnionych oraz przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 119, poz. 1117). Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. 1. Użytkownik ma prawo złożyć Administratorowi reklamację, jeżeli Usługi udostępniane w Serwisie nie są realizowane lub są realizowane w sposób niezgody z postanowieniami Regulaminu.

 2. 2. Postępowanie reklamacyjne. Reklamacje dotyczące Usług mogą być składane:

  1. 1. Pisemnie na następujący adres korespondencyjny: Gold Solar – PL SP. Z O.O . Kicin, 62-004, ul. Działkowa 6

 3. 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

  • 1. Imię i nazwisko Użytkownika,

  • 2. Dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail

  • 3. Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 4. 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty doręczenia reklamacji do Administratora.

 5. 5. Jeżeli Administrator nie udzielił odpowiedzi na reklamację złożoną przez Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się, że uznał reklamację.

 6. 6. Odpowiedź na reklamację Administrator przekazuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 8 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. 1. Korzystanie przez Użytkownika z określonych Usług dostępnych w Serwisie może być związane z koniecznością podania danych osobowych przez Użytkownika i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez Administratora. W takim przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być konieczne dla skorzystania z określonej Usługi dostępnej w Serwisie. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę

 2. 2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu jest administratorem danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie).

 3. 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora będzie odbywało się wyłącznie na podstawie wyrażonej w Serwisie indywidualnej zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora. Podczas przekazywania przez Użytkownika danych osobowych na cele korzystania z Serwisu Administrator przekazuje Użytkownikowi wszelkie informacje, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia, w formie umożliwiającej ich zapisanie na nośniku danych Użytkownika i umożliwiającej wydrukowanie.

 4. 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

 5. 5. Użytkownik, który nie jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w ramach funkcjonalności Serwisu umożliwia się korzystanie z następujących uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. 1. Prawo dostępu do danych osobowych polegające na otrzymaniu kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (tzw. ekstrakcja) – w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 7 ust. 2 Regulaminu;

  2. 2. Prawo sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych w trakcie korzystania z Usługi;

  3. 3. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w Serwisie – w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 7 ust. 2 Regulaminu

  4. 4. Prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy tj. możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi– w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 7 ust. 2 Regulaminu.

 6. 6. Administrator zastrzega, że używa identyfikatorów internetowych tj. plików cookie, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na urządzeniu Użytkownika, pozwala na monitoring zachowania danego Użytkownika w serwisie goldsolar.pl. Każdy nowy użytkownik po wejściu do Serwisu otrzyma wyświetlony komunikat z informacją o przetwarzaniu w Serwisie plików cookies (szczegóły https://goldsolar.pl/ Przetwarzanie plików cookie będzie odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności dostępnej pod adresem

§ 9 Zmiany Regulaminu

 1. 1. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet.

 2. 2. W przypadku zmian Regulaminu zostaną one opublikowane w Serwisie przed dniem wejścia w życie zmian, w stopce strony https://goldsolar.pl/regulamin/. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich opublikowania w Serwisie.

 3. 3. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

§ 10 Odpowiedzialność

 1. 1. Administrator nie gwarantuje, że jest w stanie zapobiec przestojom w dostępności Serwisu. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności Serwisu, w szczególności gdy:

  1. 1. Jest to spowodowane działaniem siły wyższej lub osób trzecich, za których działania lub zaniechania nie ponosi odpowiedzialności,

  2. 2. Koniecznością naprawy, rozbudowy, konserwacji lub modyfikacji treści Serwisu lub urządzeń technicznych bądź sprzętowych.

 2. 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie.

 3. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika wskutek okoliczności spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie osoby trzeciej.

 4. 4. W przypadkach prawnie dopuszczalnych, w stosunku do Użytkownika nie będącego konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez tego Użytkownika, a spowodowane bezpośrednio lub pośrednio, użyciem, niemożliwością użycia lub błędnym działaniem Serwisu.

 5. 5. W przypadkach prawnie dopuszczalnych, w stosunku do Użytkownika nie będącego konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, Administrator nie jest odpowiedzialny za utracone korzyści poniesione przez tego Użytkownika, a spowodowane bezpośrednio lub pośrednio, użyciem, niemożliwością użycia lub błędnym działaniem Serwisu.

 6. 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownika Serwisu, w szczególności za szkody spowodowane niezgodnym z prawem lub Regulaminem korzystaniem z Serwisu.

 7. 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych, za których prawidłowe funkcjonowanie Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna w profilu Użytkownika po zalogowaniu.

 2. 2. Administrator może zakończyć działanie Serwisu oraz świadczenie Usługi w każdym czasie.

 3. 3. Dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem właściwe jest prawo polskie, a sądem właściwym miejscowo jest sąd powszechny dla siedziby Administratora.

 4. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

 5. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.

 6. 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część (patrz: Polityka prywatności www.goldsolar.pl).